Zavod Iskriva

Iskrišče za razvoj lokalnih
potencialov ...

je zasebna nepridobitna organizacija, v kateri smo se povezali strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami s področja skladnega regionalnega razvoja.

KAJ

Spodbujamo razvoj lokalnih potencialov ...

ki omogoča smotrno rabo naravnih, kulturnih in družbenih virov v kombinaciji s pravimi ljudmi.

S KOM

Sodelujemo z organizacijami javnega in zasebnega sektorja...

javnimi in zasebnimi zavodi, inštituti, univerzami, ministrstvi, občinami, podjetji itd. Povezujemo najboljše in najprodornejše ter spodbujamo aktivno vključevanje deležnikov.

KAKO

Načrtujemo, upravljamo in izvajamo ...

projekte in procese, ki vodijo do uresničitve pravih rešitev za socialni in ekonomski razvoj območij.

ZAKAJ

Ker z iskrivo
energijo
...

pospešimo razvoj in pripeljemo stvari do želenega cilja.

PREVERITE NAŠE REFERENCE IN SPOZNAJTE NAŠE STROKOVNJAKE

INTERREG SREDNJA EVROPA

KAKO USPETI NA RAZPISU INTERREG SREDNJA EVROPA

Izberite vaše orodje na poti do odobritve in skupaj s strokovnjaki, ki so uspešno prijavili preko 100 kompleksnih mednarodnih in nacionalnih projektov, pripravite projekt, ki bo prepričal ocenjevalce. Tretji razpis programa Interreg Srednja Evropa (Central Europe) je tematsko fokusiran. Za projekte inovativnosti, nizkoogljičnega gospodarstva, naravnih in kulturnih virov ter mobilnosti je na voljo 60 milijonov evrov. Rok za prijavo je 25. januar 2018. Izognite se nepotrebnim napakam in z našimi storitvami pridobite financiranje vašega odličnega projekta. Stroški spodaj navedenih storitev so tudi upravičen strošek projekta.

CELOSTNA PRIPRAVA VAŠEGA PROJEKTA NA KLJUČ

Priprava projekta od ideje do oddaje. Obsega vse korake, potrebne za odobritev projekta:

 • oblikovanje projektne ideje,
 • ustrezno intervencijsko logiko,
 • finančno načrtovanje,
 • preverjanje administrativne ustreznosti.

Investicija: 15.800 EUR (+ DDV)

NAROČITE SVOJ PROJEKT


...........................

PRIPRAVA POSAMIČNIH KLJUČNIH VSEBIN

Pomagamo vam pri ključnih sklopih ocenjevanja projekta glede na vaše potrebe.

Intervencijska logika: kako smiselno povezati probleme, cilje, aktivnosti, neposredne učinke in rezultate konkretno vašega projekta v navezavi na potrebe programa?

Finančno načrtovanje projekta: uporabite naše orodje za finance projekta po delovnih sklopih, aktivnostih in postavkah, za vsakega partnerja posebej.

Investicija: od 1.700 EUR dalje (+DDV)

VAŠA PONUDBA PO MERI

MENTORIRANJE – VODENA PRIPRAVA VAŠEGA PROJEKTA

Sami pripravite vašo prijavo pod mentorstvom naših strokovnjakov:

 • vsi koraki potrebni za prijavo,
 • svetovanje pri strukturiranju projekta,
 • pridobljeno znanje in pripomočki za vse naslednje priprave,
 • mentoriranje pri vsebini in financah vašega projekta,
 • na voljo vam je 10 svetovalnih dni.

Termini: individualni dogovor glede na vašo razpoložljivost.

Investicija: 4.800 EUR (+DDV)

VAŠA PONUDBA PO MERI


...........................

ADMINISTRATIVNI PREGLED PRED ODDAJO

Je vaš projekt padel zaradi majhne administrativne napake? Zagotovite si neodvisen podroben pregled končne prijave pred oddajo, ki vam bo zagotovil, da se tovrstnim pomanjkljivostim tokrat izognete in si zagotovite vsebinsko ocenjevanje vašega projekta.

Investicija: od 1.200 EUR dalje (+DDV)

VAŠA PONUDBA PO MERI


Poleg navedenih so vam na voljo tudi ostale storitve po vaših željah.

Kontaktirajte nas za vse dodatne informacije: urska.dolinar@iskriva.net

Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov, smo Urška Dolinar, Mateja Softić, Zdravko Kozinc in Eva Batista. Združujemo znanje in izkušnje, pridobljene skozi načrtovanje in izvedbo več kot petnajst kompleksnih mednarodnih projektov. Naša ključna dodana vrednost je celovit pristop k načrtovanju projektov v skladu z namenom programa, na katerega se prijavljate.
Dejavnosti

PODROČJE DELA

Zavod Iskriva se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA


VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V NAČRTOVALSKE IN ODLOČEVALSKE RAZVOJNE PROCESE


IZDELAVA STROKOVNIH DOKUMENTOV


RAZVOJNO SODELOVANJE IN MREŽENJE


IZOBRAŽEVANJE IN ORGANIZACIJA DOGODKOV


Urška Dolinar
Urška Dolinar
Ustanoviteljica in direktorica
urska.dolinar@iskriva.net

Odlikuje jo jasna osredotočenost na zastavljeni cilj, na poti do njega pa smiselno prilagajanje okoliščinam. Poskrbi za red, disciplino in pravo organiziranost, ki vodi k načrtovanim rezultatom. Učinkovito načrtuje delo celotne ekipe in razporeditev resursov na podlagi kombinacije teoretičnih znanj in desetletnih izkušenj upravljanja projektov in ekip z najzahtevnejšimi naročniki doma in v tujini, ki vključujejo vodje javnih institucij in mednarodnih organizacij, lokalnih skupnosti, velikih podjetij in nevladnih organizacij.
Med nekaj njenih ključnih referenc sodijo projekti SNAP-SEE, SARMa in FINNO.
Prosti čas najraje preživlja v gozdu, ob vodi, ter na potovanjih, kjer si razširja obzorja in se poglablja vase – sama ali z malim radovednežem.

Mateja Softić
Mateja Softić
Ustanoviteljica in soustvarjalka
mateja.softic@iskriva.net

Kreativno pristopa k reševanju problemov in vedno vidi rešitve, ki odgovarjajo tudi na vprašanja, ki jih večina pozabi zastaviti. Ko odpravi utemeljene pomisleke, gre za pravo stvar s polno paro do konca. Kadar je treba, stopi korak nazaj, nato pa pospešeno tri naprej. Stremi k najvišji kakovosti in se ne zadovolji s polovičarstvom ne glede na čas, ki je na voljo. Izkušnje desetletnega vodenja internih ekip in mednarodnih projektnih timov se takoj pokažejo pri načrtovanju in izvajanju procesov, moderiranju in timskem delu.
Med nekaj njenih ključnih referenc sodijo projekti SEE River, NATREG in SY-CULTour.
V prostem času se rada umakne od množic, najraje k morju in rekam, zagrizena filmoljubka pa navdih najde tudi v umetniških okoljih.

Zdravko Kozinc
Zdravko Kozinc
Ustanovitelj in soustvarjalec
zdravko.kozinc@iskriva.net

Brez težav vidi gozd, ki se razprostira nad posameznimi drevesi. Odlično strateško razmišlja in dolgoročno načrtuje. Ohrani mirno kri v vsakih okoliščinah ter zna brati med vrsticami, saj odlično oceni situacije in ljudi. Širina in razgledanost ter sedemletne izkušnje vodenja manjšega podjetja pri Zdravku pomenijo, da v vsakih okoliščinah najde nabor raznolikih rešitev in poti do njihove uresničitve.
Med nekaj njegovih ključnih referenc sodijo projekti Green Partnerships, MINATURA 2020 in ekonomske evalvacije ekosistemskih storitev.
Prosti čas posveča adrenalinskim spustom, »naredi sam« projektom, kulturnim in glasbenim poslasticam.

Eva Batista
Eva Batista
Vodja projektov
eva.batista@iskriva.net

V njenih rokah je rezultat vedno dosežen, saj poskrbi za odlično organizacijo in optimalno porabo časa in resursov, ki so na voljo, vse to na podlagi večletnih izkušenj priprave in vodenja mednarodnih projektov ter dela v mednarodnih projektnih ekipah. Učinkovitost, doslednost in osredotočenost na cilj zagotavljajo uspeh vsakemu projektu.
Med nekaj njenih ključnih referenc sodijo projekti DMCSEE, LOCSEE in ALPSTAR.
Prosti čas najraje preživlja s svojo družino in z njimi radovedno odkriva svet.

Strokovnjaki Zavoda Iskriva izvajamo
oziroma smo izvajali aktivnosti na sledečih projektih ...

Projekt COOP MDDje transnacionalni projekt v podporo razglasitvi petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava - t.i. “evropske Amazonke”. Sofinanciran je s strani EU v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Priprava projektnega predloga.
 • Podpora strateškemu managementu projekta.
 • Načrtovanje in podpora procesu vključevanja deležnikov pri izvedbi projekta na mednarodni, državni in lokalni ravni.
 • Načrtovanje kapitalizacijskih aktivnosti za trajnost projektnih rezultatov.
Projekt ATTRACTIVE DANUBEje nadaljevanje projekta ATTRACT SEE in ima za najpomembnejše cilje izboljšanje kapacitet za krepitev teritorialne privlačnosti podonavske regije. Projekt je sofinanciran s strani EU znotraj transnacionalnega programa Interreg Podonavje.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Strateški management, načrtovanje in implementacija procesa sodelovanja deležnikov pri implementaciji projekta na mednarodni ravni.
 • Načrtovanje in vodenje delavnic za delegate in izobraževanje za partnerje na področju privlačnosti držav in območij ob Donavi.
 • Integracija politik za medsektorski razvoj planiranja za namen formuliranja priporočil politikam, ki izhajajo iz aktivnosti iz faze implementacije projekta.
Projekt COMPOSE pozitivno energijo vključuje podeželske skupnosti v projekt, katerega najpomembnejši cilj je povečati delež lokalnih obnovljivih energijskih virov in strategij ter načrtov energijskih mešanic v 11 mediteranskih regijah. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Mediteran.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Priprava in oddaja projektnega predloga.
 • Strateški projektni management in skupne metodologije za dejanja.
 • Priprava in implementacija načrta komunikacije.
 • Administrativno in finančno vodenje projekta.
 • Interni in eksterni nadzor in vrednotenje projekta.
Projekt NAIAD: NAture Insurance value: Assessment and Demonstration cilja na možnosti uporabe vodnih ekosistemov z namenom zmanjšati gospodarsko škodo in obvarovati ljudi pri tveganjih povezanih z vodo (suše in poplave). Pri tem razvija in testira koncepte, orodja, opremo in instrumente, ki so pri tem potrebni. Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru programa Horizon2020.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Vodja delovnega paketa 9: planiranje in koordinacija implementacije načrta komunikacije in diseminacije in skrbnik za učinkovite informacije identificiranim skupinam deležnikov.
 • Vodenje naloge ekosistemske storitve in računovodstvo naravnega kapitala za vrednotenje so-koristi znotraj delovnega paketa 4.
 • Sodelovanje na analizah družabnih omrežij in metod strukturiranega reševanja težav ter sprejemanje politik o klimatsko odpornih investicijah znotraj delovnega paketa 3.
 • Sodelovanje na pristopu integrativnega participativnega modeliranja znotraj delovnega paketa 5.
 • Sodelovanje na analitičnem okvirju za poslovne modele in instrumente znotraj delovnega paketa 7.
 • Sodelovanje na okroglih mizah o sprejemanju politik znotraj delovnega paketa 8.
Glavni cilj projekta ENJOYHERITAGE je razviti trajnostni družinski turizem v čezmejnem območju na podlagi privlačne interpretacije naravne in kulturne dediščine. Financiran je iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V A Slovenija-Hrvaška.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Sodelovanje pri razvoju projektne ideje in pripravi prijave.
 • Priprava orodij za učinkovito vodenje projekta.
 • Podpora strateškemu, finančnemu in administrativnemu managementu projekta.
Glavni cilj projekta Uživam tradicijo je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike. Financiran je iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V A Slovenija-Hrvaška.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Sodelovanje pri razvoju projektne ideje in priprava projektne prijave.
 • Priprava orodij za učinkovito vodenje projekta.
 • Podpora strateškemu, finančnemu in administrativnemu managementu projekta.
 • Izdelava Skupne strategije vzpostavitve čezmejne kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana in izvedba delavnic z dediščinskimi skupnostmi.
Glavni cilj projekta Živa coprnija – Bajke Pohorja in Istre je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre z namenom povečanja prepoznavnosti zapostavljenih delov območij ter ustvarjanja priložnosti za razvoj. Financiran je iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V A Slovenija-Hrvaška.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Sodelovanje pri razvoju projektne ideje in pripravi projektne prijave.
 • Priprava orodij za učinkovito vodenje projekta.
 • Podpora strateškemu, finančnemu in administrativnemu managementu projekta.
 • Načrtovanje in izvedba vključevanja javnosti v projektne aktivnosti na območju Pohorja.
KRASn'KRŠ - Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini. Cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in oblikovanje nove trajnostne destinacije KRASn'KRŠ. Financiran je iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V A Slovenija-Hrvaška.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Priprava komunikacijskega načrta projekta.
 • Priprava orodij za učinkovito vodenje projekta.
 • Podpora strateškemu, finančnemu in administrativnemu managementu projekta.
Projekt LIFE Življenje - za donavske jesetre stremi k ohranitvi še obstoječih donavskih jesetrov preko spopadanja z ilegalnim izlovom in trgovanjem z jesetri. Vloga Zavoda Iskriva v projektu je priprava socio-ekonomske študije o alternativnih virih zaslužka za ribiške skupnosti ob Donavi v Srbiji.
Projekt LIFE Ohranjanje - in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci (območja Natura 2000). Vloga Zavoda Iskriva je izvedba analize vplivov izvedbe projektnih aktivnosti na ekosistemske storitve suhih travišč na projektnih podobmočjih ter kartiranje in vrednotenje izbranih ekosistemskih storitev na projektnih podobmočjih po izvedbi konkretnih aktivnosti na terenu.
Drava Festival - želi reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem in kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja. Zavod Iskriva je kot član Skupine za Dravo eden od koordinatorjev festivala, ki poteka v pomladno-poletnem času na celotnem območju Drave v Sloveniji.
Projekt MINATURA 2020: Developing a concept for a European minerals deposit framework (Oblikovanje koncepta mineralnih depozitov javnega pomena) je financiran iz programa Obzorje 2020.
Zavod Iskriva je vodja delovnega paketa 5: načrtovanje in izvedba procesa vključevanja deležnikov v postopek oblikovanja koncepta mineralnih depozitov javnega pomena na ravni EU.
Projekt LIVEDRAVA: Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia (Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji) je financiran iz programa Life+.
Zavod Iskriva je koordinator izvedbe projektne naloge Priprava strokovnih podlag za trajnostno upravljanje območja Drave za pripravo NUV za obdobje 2016 – 2021, ki je sestavljena iz sklopov:
 • 1. Komunikacija
 • 2. Izdelava strokovnih analiz s področij, kmetijstva, gozdarstva in ekosistemskih storitev za upravljanje s poplavnimi območji na reki Dravi. Zavod Iskriva izvaja strokovna dela Komunikacija in Ekonomska analiza ekosistemskih storitev.
Projekt LIFE KOČEVSKO: Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko je financiran iz programa Life+.
Zavod Iskriva je izvedel sektorske delavnice za razvoj gozdarstva, prostora in razvoja z lokalnimi deležniki na območju Natura 2000 Kočevsko.
Projekt GREEN PARTNERSHIPS: Local Partnerships for Greener Cities and Regions (Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije) je bil financiran iz programa Mediteran 2007-2013.
Vloga Zavoda Iskriva:
Projekt SEE River: Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Strateško vodenje projekta in usmerjanje procesa priprave ključnih rezultatov projekta, s poudarkom na razvoju orodja za integrativno upravljanje mednarodnih rečnih koridorjev – SEE River Toolkit in njegovi aplikaciji v koridorju reke Drave ter oblikovanje in vodenje procesa vključevanja javnosti pri pripravi Razvojnega koncepta koridorja reke Drave od Maribora do Zavrča v Sloveniji.
 • Sodelovanje pri zasnovi, organizaciji in izvedbi zaključne konference, ki je potekala kot 6. konferenca z naslovom European River Restoration Conference.
 • Sodelovanje pri vsebinskem razvoju projektne ideje in prijavi na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
Projekt SNAP-SEE: Sustainable Aggregates Planning in South East Europe (Trajnostno načrtovanje oskrbe s kamenimi agregati v Jugovzhodni Evropi) je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga Zavoda Iskriva:
Projekt FINNO: Mechanism for fostering innovation in South East Europe (Mehanizem za spodbujanje inovacij v Jugovzhodni Evropi) je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga Zavoda Iskriva:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
Projekt NATREG: Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga Zavoda Iskriva:
Projekt DMCSEE: Drought Management Centre for Southeastern Europe je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva.
 • Priprava gradiv in navodil za izvedbo posvetovalnih delavnic z deležniki na temo vzpostavitve Sušnega centra za JV Evropo.
 • Priprava poslovnega načrta za vzpostavitev Sušnega centra za JV Evropo.
Projekt SARMa: Sustainable Aggregates Resource Management (Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami za gradbeništvo) je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
Projekt ALPSTAR: Toward Carbon Neutral Alps – Make Best Practice Minimum Standard je bil financiran iz programa Območje Alp 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Alpski prostor.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
Projekt SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilization of cultural potentials in less favoured rural regions je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
 • Načrtovanje in izvedba procesa vključevanja deležnikov v razvoj turističnih produktov v Občini Jesenice.
Projekt LOCSEE: Low Carbon South East Europe je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:|}
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
Projekt Attract-SEE: Assessing Territorial Attractiveness in South East Europe je bil financiran iz programa Jugovzhodna Evropa 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
Projekt ALPA: Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih je bil financiran iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013.
Vloga strokovnjakov Iskrive:
 • Koordinacija razvoja projektne ideje in prijava na razpis transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Koordinacija mednarodnega partnerstva v fazi izvajanja projekta.
Zavod Iskriva je za naročnika, Univerzo v Leobnu, oblikoval dokument, ki je identificiral možne vire financiranja projektov vezanih na usmeritve univerze, komplementarnost finančnih virov glede na vsebine financiranja in ključne elemente usmeritev virov/programov financiranja v povezavi s strategijo razvoja univerze.
Sodelovali smo pri naslednjih dokumentih:
 • Nabor razvojnih projektov Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020.
 • Razvoj metodologije za izboljšanje sistema in orodij za spremljanje napredka programa evropskega teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa.
 • Priprava Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013 in Operativnega programa Slovenija – Madžarska 2007-2013, priprava prijavne dokumentacije, opis sistema upravljanja in finančne kontrole.
Priprava in vodenje razvojno-investicijskih projektov za vodilna slovenska podjetja (Etra33, Iskra, BSH Nazarje, Riko hiše, Helios, Domel, TKK Srpenica).
Zavod Iskriva je član akcijske skupine RIVER RES v okviru Evropskega združenja za inovativno upravljanje na področju voda, ki združuje strokovnjake s komplementarnih področij upravljanja voda. Zavod je aktiven v delovni skupini, ki se ukvarja z izboljšanjem vključevanja javnosti v procese upravljanja voda, ter v skupini, ki razvija orodja v podporo odločevalskim procesom na podlagi ekosistemskih storitev in ekonomike okolja.
Skupina za Dravo je neformalna mreža organizacij, ki je bila na pobudo deležnikov organizirana v teku projekta SEE River. Skupina povezuje deležnike območja ob Dravi z namenom priprave in izvedbe razvojnih in naravo- ter okoljevarstvenih projektov regionalnega pomena, ki prispevajo k celostnemu razvoju z reko Dravo na celotnem prostoru reke v Sloveniji. V njej sodelujejo RRA Koroška, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor, Zavodu RS za varstvo narave, OE Maribor, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Medobčinska uprava občin Spodnjega Podravja, ZRC Bistra Ptuj in Zavod Iskriva.